PRIVACYWETGEVING

Bedrijfsnaam Red mijn Administratie.com is opgericht door Anita Maat, geboortedatum 04-01-1966 te Rotterdam. Bedrijf staat ingeschreven bij KvK Rotterdam onder nummer 69860750, Correspondentie adres Klencke 275, 3191 VR Hoogvliet / Rotterdam. Website https://redmijnadministratie.com/ en bereikbaar via email info@redmijnadministratie.com en/of telefoon nummer 0636529148.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Red mijn Administratie.com kan de volgende persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken om hulpverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

U verstrekt onderstaande informatie via een intakegesprek, telefonisch of online.

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Burgerlijke staat

– Inkomsten

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Red mijn Administratie.com verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Burgerservice nummer (BSN)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Red mijn Administratie.com verwerkt uw persoonsgegevens om onze dienstverleningen te kunnen uitvoeren, maar ook:

– Uw aanvraag te kunnen verwerken in de vorm van een contract

– Het organiseren van uw Financiële en Administratieve huishouding.

– U te kunnen e-mailen en/of telefoneren, ook naar uw organisaties.

– Nieuwsbrieven en/of aanbiedingen te kunnen aanbieden.

 

Geautomatiseerde besluitvorming.

Red mijn Administratie.com neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Red mijn Administratie.com) tussen zit.

Red mijn Administratie.com gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Windows 10 PRO 2017 – Windows Defender – Malwarebytes – WordPress en maken backups in Onedrive van Microsoft.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Red mijn Administratie.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Inhoudelijke gegevens mogen conform de richtlijnen 5 jaar worden bewaard na beëindiging van het traject en sluiten dossier. Indien een richtlijn verandert zal dit worden aangepast.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Red mijn Administratie.com verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Red mijn Administratie.com blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Red mijn Administratie.com gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Red mijn Administratie.com en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@redmijnadministratie.com . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Red mijn Administratie.com wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Red mijn Administratie.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@redmijnadministratie.com

Red mijn Administratie.com heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware Windows Defender – Malwarebytes.

– TLS (voorheen SSL) beveiligde internetverbinding

– Computer onderhoudscontract met – https://www.bytecontrol.nl

– WordPress onderhoudscontract met – https://michelromijn.nl/

 

Update privacy beleid

Red mijn Administratie.com zal haar beleid, indien nodig aanpassen en ervoor zorgdragen dat de meest recente versie op de website te vinden is.

Versie 1.0 gedateerd 15-05-2018