ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Begripsbepaling

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder;

Algemene Voorwaarden: de onderstaande Voorwaarden die “Red mijn Administratie” (ook RmA genoemd) hanteert bij de uitvoering van de met haar gesloten Overeenkomsten.

Opdrachtnemer: Red mijn Administratie gevestigd te Hoogvliet – www.redmijnadministratie.com

Opdrachtgever (ook Cliënt genoemd): iedere (rechts) persoon die met de Opdrachtnemer een schriftelijk Overeenkomst heeft gesloten.

Overeenkomst: alle schriftelijke afspraken tussen Cliënt en Opdrachtnemer.

 

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst van opdracht of andere rechtsbetrekking tussen Opdrachtnemer en Cliënt, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de betreffende overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden bij het aangaan van een Overeenkomst aan de Cliënt ter hand gesteld . Indien een Cliënt er vanaf ziet zijn deze Algemene Voorwaarden altijd terug te vinden op onze website.

 

Artikel 3: Offerte en totstandkoming Overeenkomst

3.1 Alle schriftelijke aanbiedingen van RmA zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk anders is aangegeven.

3.2 Indien Cliënt het aanbod niet binnen de bovengenoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is RmA gerechtigd het aanbod te wijzigen.

3.3 Het aanbod is gebaseerd op de door Cliënt verstrekte informatie, waarbij RmA mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

3.4 Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Cliënt en RmA beiden schriftelijk ondertekend hebben door middel van een ondertekende Offerte en/of Overeenkomst.

3.5 Nadat de getekende Overeenkomst in bezit is van Opdrachtnemer is de Overeenkomst van kracht, waarbij tevens deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

3.6 Door het tekenen van de Overeenkomst, verklaart de Cliënt deze Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen en in te stemmen met de inhoud daarvan.

3.7 Opdrachtgever gaat een overeenkomst aan voor bepaalde tijd en is schriftelijk opzegbaar.

 

Artikel 4: Uitvoering

4.1 Opdrachtnemer zal bij haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

4.2 De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever op de hoogte houden van haar werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht.

4.3. De Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.4 Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van RmA opgeschort. Onder meer komen in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en of transportstoringen, ziekte van personeel, werkstakingen, belemmeringen door derden.

 

Artikel 5: Medewerking Cliënt

5.1 Cliënt zal RmA steeds tijdig, voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst, noodzakelijke gegevens verschaffen en alle medewerking verlenen.

5.2 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de naar RmA verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

5.3 Indien de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat Cliënt zijn in artikel 5.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door Cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 5.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Cliënt en is RmA bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

 

Artikel 6: Wijziging Overeenkomst

6.1 Opdrachtgever mag tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de Overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd.

6.2 Opdrachtnemer zal dan Overeenkomst aanpassen en zal conform artikel 3.4 opnieuw moeten worden ondertekend.

 

Artikel 7: Kosten en betaling

7.1 Cliënt mag ten alle tijde, bij het tot stand komen van de Overeenkomst kiezen voor een uurtarief a € 49.50 exclusief btw of een vast maandtarief gedurende een bepaalde tijd.

7.2 Indien de Overeenkomst door de Opdrachtnemer in de uitoefening van zijn beroep is aangegaan, is de Opdrachtgever hem loon verschuldigd.

7.3 De kosten zullen maandelijks, voorafgaand, per email / schriftelijk in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever.

7.4 Onze prijzen zijn exclusief btw prijzen.

7.5 Opdrachtgever verplicht zich, binnen 14 dagen na factuurdatum, volgens de aangegeven wijze van de Opdrachtnemer de kosten te voldoen. Eerste factuur dient voor aanvang werkzaamheden te worden overgemaakt.

7.6 Indien Cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert hij ingebrekestelling. RmA is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de Cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op ongeveer 15% van het totale verschuldigde bedrage en van eventuele gerechtelijke kosten.

7.7 Opdrachtnemer kan de met de Opdrachtgever afgesproken honorarium jaarlijks aanpassen. De Opdrachtgever zal schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

7.8 Indien een Cliënt onverwacht verhinderd is, dan behoort Cliënt Opdrachtnemer uiterlijk 24 uur (met uitzondering van ernstige noodsituaties) van te voren in te lichten. Dit kan per telefoon, sms, email of whatsapp. Indien dit niet redelijkwijs gebeurd is RmA bevoegd één uurtarief in rekening te brengen en/of afschrijven van uw abonnement. Eventuele reis en parkeerkosten worden ook in rekening gebracht.

 

Artikel 8: Nazorg-opdracht

8.1 Als na een Overeenkomst een Vervolgopdracht voortvloeit, zal de Opdrachtgever deze verstrekken aan Opdrachtnemer volgens dezelfde voorwaarden en vergoedingen als de reeds lopende opdracht, behalve als partijen uitdrukkelijk schriftelijk iets anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 9: Gegevensverstrekking en Geheimhoudingsplicht

9.1 De Opdrachtnemer is in het kader van de uitvoering van haar werkzaamheden steeds bevoegd tot het uitwisselen van alle persoonlijke en relevante informatie/gegevens die betrekking hebben op de werkzaamheden voor Opdrachtgever.

9.2 Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een tussen hen gesloten overeenkomst van elkaar of uit andere bron over elkaar hebben verkregen en waarvan zij weten, dan wel redelijkerwijs behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is, tenzij een wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt.

9.3 Opdrachtnemer respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijk of bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld.

9.4 Opdrachtgever is bekend met de opname van zijn/haar persoons- / bedrijfsgegevens in de registratie van Opdrachtnemer.

9.5 Opdrachtnemer verplicht zich, na beëindiging van overeenkomst, alle originele bescheiden die zij ter uitvoering van werkzaamheden heeft verkregen aan Opdrachtgever te retourneren.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben gegeven, zijn zij hoofdelijk jegens de Opdrachtnemer aansprakelijk.

10.2 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen en/of nalatigheid van derden. En/of doordat Cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie. Cliënt blijft t.a.t. zelf eindverantwoordelijk.

10.3 Indien er sprake is van een omstandigheid die leidt tot aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer steeds beperkt tot het factuurbedrag, exclusief btw, dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan.

10.4 Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium.

10.5 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens tekortkoming ontstaat slechts indien Cliënt, RmA schriftelijk in gebreke stelt.

 

Artikel 11: Beëindiging van de overeenkomst

11.1 Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slecht mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

11.2 Eindigt de opdracht door de dood van de Opdrachtgever, dan is de Opdrachtnemer niettemin verplicht al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de erfgenamen van de Opdrachtgever eisen.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht

Alle Overeenkomsten met Cliënten zijn onderworpen aan Nederlands recht.

 

Artikel 13: Wijzigingen Algemene Voorwaarden

RmA is te allen tijde gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Van toepassing is steeds de laatste versie.

 

Artikel 14: Bezwaren- en Klachtenreglement

14.1 Indien er bezwaren en/of klachten zijn tegen Opdrachtnemer dient u dit in eerste instantie te melden via info@redmijnadministratie.com

14.2 Mochten er andere stappen nodig zijn, dan zullen deze worden berecht door een bevoegde Rechter.

 

Deze Algemene Voorwaarden worden binnenkort gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Rotterdam.